NieuwsHUKAs

Stoelen tweede kamer

Aanstaande maandag 1 februari vindt er een overleg plaats door de Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit overleg zal gaan over preventie ( het voorkómen van ziekten). Huidkanker is een aandoening waarbij preventie een belangrijke rol speelt. Wij hebben naar de kamerleden onderstaande brief gestuurd om extra aandacht te vragen voor preventie van huidkanker:

Patiëntenorganisatie vraagt aandacht voor huidkankerpreventie

Op donderdag 4 februari is het Wereldkankerdag, een moment om stil te staan bij de impact van kanker.

Huidkanker is met afstand de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Van alle nieuwe kankerpatiënten betreft het in méér dan de helft (52%) van de gevallen huidkanker. Daarmee komt huidkanker vaker voor dan borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker bij elkaar opgeteld.

Het aantal gevallen van huidkanker is de afgelopen 30 jaar met 300% gestegen. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) voorziet een verdere stijging van jaarlijks bijna 67.000 nieuwe huidkankerpatiënten in 2017 naar bijna 90.000 (+35%) in 2027. Dat betekent iedere gemiddelde werkdag ieder half uur twee complete voetbalelftallen met huidkanker erbij. Daarbij is huidkanker een min of meer chronische aandoening; ongeveer een derde van de nieuwe patiënten ontwikkelt binnen vijf jaar (soms meermaals) opnieuw huidkanker. Veel huidkankerpatiënten blijven dan ook langdurig in zorg, voor nacontrole en zo nodig nieuwe behandeling.

De verontrustende cijfers voorspellen een toenemende druk op de bemensbaarheid en betaalbaarheid, en daarmee ook op de kwaliteit van de huidkankerzorg. Zo berekenden onderzoekers van de Erasmus Universiteit een te verwachten stijging van kosten van €465 miljoen (2017) naar 1,35 miljard (2030). Dit betreft alleen kosten voor zorg in ziekenhuizen (inclusief geneesmiddelen). De kosten voor eerstelijnszorg blijven buiten beschouwing, terwijl de huisarts ook een belangrijk aandeel heeft in de huidkankerzorg.

Achter deze cijfers schuilen talloze indrukwekkende persoonlijke verhalen van individuele patiënten. Verhalen die illustreren dat behandeling van huidkanker - of juist het nalaten daarvan - ontsierende littekens of zelfs ernstige verminking als blijvend zichtbaar resultaat kan nalaten. Zo veel méér dus dan ‘even een plekje wegwerken’.

Huidkanker is een grotendeels leefstijl (zon- c.q. zonnebankgedrag) gerelateerde en dus vermijdbare aandoening. Hierbij speelt ook mee dat een gebruinde huid nog altijd als schoonheidsideaal gezien wordt. Terwijl diverse landen werk maken van een gecoördineerde en continue meerjarenaanpak van (in landen als Australië en Denemarken kosteneffectief gebleken) huidkankerpreventie, laat de Nederlandse overheid tot dusver na om de onbenutte kansen actief te verzilveren. Wat met desinfecterende handgel kan, moet ook kunnen met goede zonbeschermingsmiddelen op strategische plaatsen. En als gemeenten de fysieke (bebouwde) omgeving gaan aanpassen in de strijd tegen hittestress (klimaatadaptatie-beleid), zorg dan meteen ook voor optimale (groene) schaduwcreatie op en/of rond plekken waar risicogroepen voor huidkanker (bijvoorbeeld kinderen, buitensporters of buitenwerkers) veelvuldig verblijven.

De Huidkanker Stichting (HUKAs) maakt zich zorgen over deze afwachtende houding en roept politiek Den Haag op om ook tegen deze epidemie in actie te komen.

HUKAs richt zich op belangenbehartiging, informatieverstrekking en andere vormen van ondersteuning van mensen met (niet-melanoom) huidkanker. HUKAs participeert daartoe in verschillende samenwerkingsverbanden met andere betrokken partijen, zoals de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland. Deze Stuurgroep, een gezamenlijk initiatief van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), werkt momenteel aan afronding van een Nationaal Actieplan Huidkanker, bedoeld om het hoofd te bieden aan de toenemende druk op de houdbaarheid van de huidkankerzorg.  

Zie voor meer informatie over HUKAs: www.hukas.nl.